Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Korach 38-7

Avrakad

4 Mosebok 18:21-32

Se, jag ger åt Levi barn allt tionde i Israel till arvedel, som lön för den tjänst de utför, tjänsten vid uppenbarelsetältet… Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn. 

4 Mos 18:21, 24 SFB

Hur gav man tionde i Israel när det fanns ett tempel?

Tiondet, på hebreiska maaser, är den del av jordbruktsprodukterna som avskiljs en gång per år och överlämnas till sin respektive destination. Det finns tre olika tionden: första tiondet, på hebreiska maaser rishón, andra tiondet, på hebreiska maaser shení, och tiondet till de fattiga, maaser aní.

  1. I första hand åsidosätts trumá, "den avskilda delen", som överlämnas direkt till prästen. Det rör sig om 1,7 ­ 2,5 % (1/60 ­ 1/40) av produkten.

  2. I andra hand sätter man åt sidan maaser rishón, som är 10 % av det som finns kvar av produkten, och överlämnar den åt leviten. Leviten åsidosätter tiondet av det han får, vilket kallas trumat maaser, och överlämnar det åt prästen, 4 Mosebok 18:26.

  3. I tredje hand, åsidosätter man maaser shení, som är 10 % av det som finns kvar av produkten, och fraktar det till Jerushalajim för att äta det där. Det gör man det första, andra, fjärde och femte året i den sjuåriga jordbrukscykeln, 5 Mosebok 14:22-26. Under det tredje och sjätte året ger man maaser aní i stället för maaser shení. Det överlämnas till de fattiga, 5 Mosebok 14:28-29. Under det sjunde året ger man inte tionde på jordbruksprodukter.

De arbetare som tjänar pengar på sådant som inte har att göra med jordbruk, ex. vis fiskare och köpmän, ger tionde även under det sjunde året.

Tiondet gavs till den Evige. Därefter gav Han det till leviterna. Ingen kan därför säga att han ger tionde till människor, trots att det i praktiken är människor som tar emot det. Tiondet ges som lön för den levitiska tjänsten. En del av den tjänsten innebär att undervisa Torà, som det står skrivet i 5 Mosebok 17:9-11: "och gå till de levitiska prästerna och till den som på den tiden är domare. Dem skall du fråga till råds och de skall meddela dig vad som är rätt. Du skall göra det de meddelar dig på den plats som HERREN utväljer, och du skall noggrant följa allt som de lär dig. Efter den lag de undervisar dig i och efter den dom de avkunnar för dig skall du handla. Du skall inte vika av från de ord de meddelar, vare sig till höger eller vänster." (SFB)

I 5 Mosebok 33:8-10 står det skrivet: "Om Levi sade han: "Dina tummim och dina urim tillhör din fromme, som du prövade i Massa, som du kämpade med vid Meribas vatten, han som sade om sin fader och sin moder: 'Jag ser dem inte', och som inte ville kännas vid sina bröder, ej heller veta av sina barn. Ty de tog vara på ditt ord, och ditt förbund höll de. De skall lära Jakob dina förordningar och Israel din lag. De skall bära fram rökelse för din näsa, och heloffer på ditt altare." (SFB)

I Malaki 2:4-7 står det skrivet: "Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning, för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger HERREN Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun, ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar. Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot." (SFB)

Eftersom en del av prästernas och leviternas tjänstgöring innebär att undervisa Torà är det helt i sin ordning att ge tionde till de organisationer som sprider Toràundervisning så att de kan ge löner till dem som är lärare i Skrifterna.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner