Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Nitsavim 51-1

Ni står

5 Mosebok 29:10-12 (9-11 heb.)

Ni står i dag alla inför HERREN, er Gud: era huvudmän, era stammar, era äldste och era tillsyningsmän, alla män i Israel, era barn och hustrur, främlingen som är hos dig i ditt läger, din vedhuggare såväl som din vattenbärare, för att du må träda in i HERRENS, din Guds, förbund, det edsförbund som HERREN, din Gud, i dag sluter med dig.

5 Mos 29:10-12 SFB

Varför kommer barnen före kvinnorna?

I denna förnyelse av sinaiförbundet som skedde på Moavs hedmarker var det inga blixtar eller skakningar eller starka röster. Därför var beslutet att gå in i detta förbund friare än vid Sinai. Där upplevde de ett starkt tvång men här var de tvungna att ta ett beslut utifrån sin egen vilja.

Torán räknar här upp en lista av dem som hade ansvaret att ta beslut om att gå in i förbundsförnyelsen. De högaktade nämns först och de mindre aktade nämns i slutet.

Det som kallar på min uppmärksamhet är att barnen nämns före kvinnorna. Varför? Är det inte kvinnorna som instruerar och stöttar sina barn så att de blir trogna den Evige och håller hans bud? Säger inte Torán att barnen måste hedra sina mödrar? Hur kommer det då sig att den nu sätter barnen i en mer aktad position än kvinnorna?

Som vi sagt tidigare, när Torán gör den här typen av åtskillnad mellan olika grupper handlar det inte om att somliga har mer värde som människor än andra. Alla har samma värde, men alla har inte samma roll.

Men är inte modern mer aktad än sin son som hon har fött och uppfött? Visst är hon det, och speciellt för att hon gjort ett sådant underbart arbete som mamma. Men i denna text befinner vi oss i en mycket speciell situation där hela det infödda folket tillsammans med alla konvertiter står inför den Evige för att besluta om att gå in i förbundet och på så sätt förnya det. I detta sammanhang har de pojkar som är under 20 år större ansvar än sina mammor när det gäller att ta detta beslut.

I denna text lägger Torán på folkets ledare det största ansvaret att uppfylla de förpliktelser som gäller inför den Evige. Därefter kommer männen inklusive de minderåriga av mankön och därefter kommer kvinnorna och därefter konvertiterna och tjänarna.

Männen skapades för att tjänstgöra som präster och deras fruar har skapats för att vara deras rätta hjälp så att de kan uppfylla ordentligt sin uppgift inför den Evige. Mannen har större ansvar än kvinnan, men mannen behöver kvinnan för att kunna uppfylla sin uppgift inför den Evige.

De kvinnor som förstår väl sin roll att hjälpa männen i deras ansvar är inte bara viktiga utan nödvändiga för att det skall bli balans i familj och samhälle. Därför diskriminerar denna text inte kvinnan, utan enbart lyfter upp mannen och sätter honom på sin plats av större ansvar inför den Evige att uppfylla förbundet.

När var och en finner sin plats inför den Evige finner den också frid i sin själ.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner